:: دوره 7، شماره 1 - ( 12-1397 ) ::
جلد 7 شماره 1 صفحات 47-51 برگشت به فهرست نسخه ها
ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﺠﻮیﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آنها در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ بابل
آکام سعیدی، رومینا حاجی پور، موژان غفوری، همت قلی نیا، معینه موسوی*
دانشگاه علوم پزشکی بابل
چکیده:   (639 مشاهده)
مقدمه: توانایی مطالعه صحیح بیشترین تاثیر را در عملکرد آکادمیک دانشجویان دارد. از موارد لازم به انجام در دانشگاه توانمندی دانشجو جهت کسب استراتژی و روش مناسب مطالعه است تا بتواند از زمان و منابع خود بهترین استفاده را بکند چرا که بطور مستقیم بر عملکرد آنان تاثیر گذار است. هدف اصلی این مطالعه تعیین بررسی ارتباط مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی با وضعیت تحصیلی آنها در دانشگاه علوم پزشکی بابل است.
مواد و روشها: مطالعه انجام شده یک مطالعه توصیفی-تحلیلی میباشد. در این مطالعه که در سال ١٣٩٥ صورت گرفت از میان ١٩٣ نفر دانشجوی ورودی ٩١ تا ٩٤ دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد ١٦٧ نفر وارد مطالعه شدند. فرم استفاده شده جهت تعیین مهارت مطالعه دانشجویان پرسشنامه دنیس کنگاس  (SSI) بوده که شامل ٦ حیطه اصلی میباشد. در این مطالعه 0.05>P معنادار در نظر گرفته شد. جهت بررسی متغیرهای کمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و برای مقایسه چند گانه بین گروه ها آزمون تی تست مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20 انجام شد.
یافته‌ها: دربررسی مقایسه ای مهارت های مطالعه افراد و وضعیت تاهل آنان مشخص شد که تنوع روش های خواندن در افراد متاهل بطور معنی داری بیشتر از مجردها بوده  (01/0=pاما در مهارت مطالعه میان افراد مجرد و متاهل اختلاف معناداری مشاهده نشده است. (05/0<P).همچنین نتیجه آزمون تی تست مستقل نشان داد که مهارتهای مطالعه و زیر مقیاسهای آن در دختران و پسران اختلاف معنی داری ندارند(05/0<P). در بررسی ارتباط سایر متغیرها و نتیجه نشان داد که مهارتهای مطالعه با معدل ترم دانشجویان به طور معنی داری رابطه مستقیم دارد(r=0.22 , p=0.02) اما سایر متغیرها شامل سن و معدل دبیرستان و معدل دو ترم قبل با مهارتهای مطالعه رابطه ای نشان ندادند(p>0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده این مطالعه نشان داد که اکثر دانشجویان مورد بررسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل مهارت های مطالعه متوسط و ضعیفی داشتند که این نتایج اهمیت آموزش صحیح و نحوه مطالعه صحیح در دانشجویان را دو چندان میکند.
واژه‌های کلیدی: مهارت مطالعه، بازدهی تحصیلی، دانشجویان دندانپزشکی
متن کامل [PDF 509 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۲۲
* نشانی نویسنده مسئول: بابل- خیابان گنج افروز-دانشگاه علوم پزشکی-دانشکده دندانپزشکی


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 1 - ( 12-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها