:: دوره 8، شماره 1 - ( 12-1398 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 38-44 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی
زهره میرکازهی ریگی، مهین تفضلی، حسین کریمی مونقی، علی تقی پور
مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامائی
چکیده:   (960 مشاهده)

مقدمه:  ارتقاء مهارت تفکر انتقادی یکی از چالش­های اصلی در حرفه پزشکی می­باشد. ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﺨﺎب راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ درﺳﺖ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ انتقادی اﺳﺖ. . ماما ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه در اﻣﻮر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ باید ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺆﺛﺮ، از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ.این مطالعه با هدف تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی انجام شد.
روش­ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل و بعد از آموزش، در نیم­سال دوم تحصیلی ۹۵ بر روی 60 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشکده پرستاری و مامایی شهر مشهد انجام گردید. نمونه­های پژوهش به روش نمونه­گیری تصادفی به دو گروه آموزش به روش نقشه مفهومی و گروه کنترل تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه آزمون تفکر انتقادی واتسون-گلیزر بود. دانشجویان  دو گروه، به مدت دو جلسه سه ساعته طی دو هفته تحت آموزش به روش نقشه مفهومی و روش مرسوم دانشگاه­ها (پرسش و پاسخ، سخنرانی) قرار گرفتند. پرسشنامه تفکر انتقادی قبل و یک ماه بعد از آموزش توسط دانشجویان دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل  داده­ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16، آزمون­های آماری من ویتنی، کای دو و ویلکاکسون استفاده گردید. سطح معنی داری در تمام موارد 0/05>p در نظر گرفته شد.
یافته­ها:
نتایج نشان داد بعد از مداخله نمره مهارت­های تفکر انتقادی در هر دو گروه، قبل و بعد از مطالعه تفاوت آماری ندارد ( Pvalue≥0/05).

نتیجه گیری:                    
یافته­ها حاکی از آن است که سطح مهارت­های تفکر انتقادی بعد از آموزش در دو گروه تفاوت چندانی نداشت  و باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: نقشه مفهومی، مهارت تفکر انتقادی، آموزش مامایی
متن کامل [PDF 767 kb]   (139 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/7/3 | پذیرش: 1398/12/17 | انتشار: 1398/12/27


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 - ( 12-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها