دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۹ | 

  آدرس : بابل، خیابان گنج افروز، دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)

  دفتر مجله

 تلفن و دورنویس: 2190593 - 0111

Email: edc@mubabol.ac.ir   

  Gmail: edcbabol@gmail.com

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل:
http://mededj.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب