دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ثبت نام در سامانه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل رایگان بوده و پس از ثبت نام به عنوان کاربر سامانه شناخته می شوید.

 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل:
http://mededj.ir/find.php?item=1.54.22.fa
برگشت به اصل مطلب