دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۹ | 

  نام و نام خانوادگی

  دانشگاه

سلیمان احمدی (MD , PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  تامر ادیرنه (MD)

  دانشگاه پاموکاله دنیزلی، ترکیه

  سردار ازدمیر (MD, PhD)

 

  دانشگاه پاموکاله دنیزلی، ترکیه

  محمدرضا اسماعیلی دوکی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  ملیح السین (MD, MSc)

 

  دانشگاه هاستپه ترکیه

  پرویز امری (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  علی بیژنی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  محمد جلیلی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  یحیی جوادیان (PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  غلامعلی جورسرایی (PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  مصطفی جوانیان (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  ایمان جهانیان (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  محمود حاجی احمدی (PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  محمدرضا حسنجانی روشن (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  سیدرضا حسینی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  یداله زاهدپاشا (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  پروین سجادی (MSc)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  جواد سرآبادانی (DDS,MS)

 

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  هادی سرخی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  سیدکامران سلطانی عربشاهی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  علی شبستانی منفرد (PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

  فرنگیس شوقی (MSc)

 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  همایون علاقمند (DDS )

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  بهرام عین الهی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  جلیل کوهپایه زاده (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  یوسف مرتضوی (MSc)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  امراله مصطفی زاده (PhD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  عظیم میرزازاده (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سیدجمال میرموسوی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

  ابراهیم میکانیکی (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  نسرین نوابی (MSc)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  نوین نیک بخش (MD)

 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  رونالد هاردن (MD)

 

  دانشگاه داندی، بریتانیا

  شهرام یزدانی (MD)

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل:
http://mededj.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب