دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۹/۱۹ | 

دوفصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت حمایت علمی و مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل

و

 انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مدیر مسئول : دکتر سید فرزاد جلالی(MD)
 سردبیر: دکتر پرویز امری (MD)

حیطه فعالیت مجله: آموزش علوم پزشکی

شماره مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 90/27728 مورخ 90/10/28

شاپا(نسخه چاپی):4940-2322

شاپا (نسخه آنلاین):5497-2345

مدیر اجرایی: مریم قائمی امیری ( PhD )

 ویرایش متون فارسی: منیره پروانه ( MSc )

ویرایش متون انگلیسی: سید محمد الله قلی پور (BA)

طرح جلد: آرمان گوران (MD)

صفحه آرایی: فاطمه بنار

 ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بابل

چاپ و صحافی: هنرالتحریر (بابل)

این مجله در پایگاه های Magiran و Index Copernicus نمایه می شود.

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل:
http://mededj.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب