:: دوره 5، شماره 2 - ( 6-1396 ) ::
جلد 5 شماره 2 صفحات 29-40 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت عمومی
صاحبه یوسفی، زهرا هرسج، زهرا جنت علیپور* ، محمود افروز، نسرین نوابی
مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری رامسر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران، ایران.
چکیده:   (1416 مشاهده)
سابقه و هدف: مدیریت زمان یکی از مهم ترین مهارت ها در فعالیت های یادگیری است به نحوی که در برخی از مطالعات به مدیریت زمان بعنوان یکی از موثرترین عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی اشاره شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین مهارت های مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری و بهداشت می باشد.
مواد و روشها: این یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی است که بر روی 243 نفر از دانشجویان در سال تحصیلی 1396 - 1395 انجام شد. نمونه های پژوهش به روش در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور بررسی مهارتهای مدیریت زمان دانشجویان از پرسشنامه مدیریت زمان تسر استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و با نرم افزار آماری  SPSSنسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. در کلیه آزمونهای آماری p<0.05  به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین مهارتهای مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان ارتباط معنی دار وجود دارد (0001/0=p). همچنین بین مهارت مدیریت زمان با جنس، سن، ترم تحصیلی، وضعیت سکونت و علاقمندی به رشته تحصیلی رابطه آماری معنی دار وجود داشت (05/0>p) اما بین وضعیت تاهل و رشته تحصیلی با مهارت مدیریت زمان رابطه معنی داری موجود نبود (05/0<p).
نتیجه گیری: در این مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت تأثیر مهارت های مدیریت زمان قرار داشت، اما مهارت مدیریت زمان دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط و نسبتا مطلوب بود. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت زمان برای ارتقاء تحصیلی دانشجویان توصیه می گردد. زیرا مهارت های مدیریت زمان در عملکرد تحصیلی بسیار مهم است.
واژه‌های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، مدیریت زمان، دانشجوی پرستاری، دانشجوی بهداشت
متن کامل [PDF 831 kb]   (862 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳۰
* نشانی نویسنده مسئول: مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری رامسر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران، ایران.


XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 2 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها